सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड, २०७८

06/01/2021

सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको  योग्यता निर्धारण  मापदण्ड, २०७८